TAPS ARĪ JAUNI CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES TĪKLI


Salaspilī, 2017. gada 11. maijā

Paralēli centralizēto sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei, šī gada ietvaros, pateicoties Salaspils novada domes piešķirtajam finansējumam, taps izbūvēti arī jauni centralizētie ūdensapgādes tīkli. Pašlaik vēl norit aktīvs darbs pie Tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas. Lai darbu izpilde noritētu ātrāk, viss darbu apjoms sadalīts vairākās daļās, no kurām pirmajai daļai jau ir saņemts Salaspils novada Būvvaldes saskaņojums un atļauja būvdarbu uzsākšanai. Pirmajā daļā darbi noritēs sekojošos Salaspils pilsētas rajonos un ielās: Silavas rajonā, Apiņu ielas rajonā un Rīgas ielā 49. Par būvdarbu veikšanas laikiem katrā no konkrētajām ielām būs iespējams uzzināt no informatīvajiem plakātiem, kas tiks izvietoti katrā no darbu veikšanas zonām vai arī pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.valgums.eu, kā arī zvanot pa tālruni 67944692.
PSIA «Valgums-S» aicina izbūves zonā esošo ēku īpašniekus izmantot iespēju jau būvniecības laikā izbūvēt pieslēgumu centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem! Lai pieslēgtu savu nekustamo īpašumu komunikācijām, Pašvaldības SIA “Valgums-S” jāizņem Tehniskie noteikumi pieslēguma izbūvei un jāizstrādā pieslēguma projekts. Centralizēto tīklu izbūves laikā, PSIA “Valgums-S” piedāvā pieslēguma projektu izstrādāt bez maksas, ja ar pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts pakalpojuma līgums. Pēc tam jāveic pieslēguma izbūve Jums piederošajā nekustamajā īpašumā, kas pēc izbūves, pakalpojuma sniedzēja pārstāvja klātbūtnē, jāpievieno centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Sīkāku informāciju par pieslēgšanās iespējām un to tehniskajiem risinājumiem var iegūt mājaslapā www.valgums.eu, vai darba laikā sazinoties ar Pašvaldības SIA “Valgums-S” speciālistiem:
Sekretāre lietvede – Lolita Freināte tālr. Nr.67944692,
Tehniskās daļas vadītājs – Genadijs Volodins, tālr. Nr.22838465,
Projekta vadītāja – Edīte Zviedre, tālr.Nr.20220300.
SVARĪGI! Centralizēto tīklu izbūves laikā, pēc Jūsu izteikta lūguma, iespēju robežās vēl ir iespējamas īpašuma pieslēguma vietas izvietojuma korekcijas. Lai uzzinātu par Jūsu īpašumam paredzētās pieslēguma vietas izvietojumu (saskaņā ar izstrādāto Tehnisko projektu), kā arī risinātu jautājumu par pieslēguma novietojuma izmaiņām, lūdzam tuvākajā laikā sazināties ar Darbu vadītāju Ivaru Jonānu, tālr.29166517.
Informācija par turpmākajām izbūves vietām tiks sniegta pēc Tehnisko projektu saskaņošanas.


Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību,
Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”
salaspilssalaspils siltumsFacebookFacebook