18.08.2017.

    Paziņojums par tarifa projektu

Pašvaldības SIA “Valgums-S”, reģ.Nr. 40003369018, Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169, 2017.gada 18.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs (EUR/m3 bez PVN) Piedāvātais tarifs (EUR/m3 bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojums 0.87 1.05 21
Kanalizācijas pakalpojums 1.09 1.44 32

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ieguldījumiem pamatlīdzekļu bāzes atjaunošanā, transporta, personāla un citu izmaksu pieaugumu kopš iepriekšējā tarifa apstiprināšanas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu  lietotājs var pašvaldības SIA “Valgums-S” administrācijas telpās Miera ielā 26a, Salaspilī, pirmdienas un ceturtdienās no 13.00-18.00 iepriekš sazinoties ar pašvaldības SIA “Valgums” sekretāri pa tālruni 67944694.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pašvaldības SIA “Valgums-S” Miera 26a, Salaspils, LV-2169 vai e-pastu info@valgums.eu,  vai pa faksu 66116745, kā arī Regulatoram (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
salaspilssalaspils siltumsFacebookFacebook