31.07.2014.
 
Par sasniegto progresu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” ietvaros

Pirms 3 gadiem, 2011.gada vasarā tika noslēgts līgums starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk tekstā – VARAM) un Pašvaldības SIA „Valgums-S” par pasākumiem, kas veicami ūdenssaimniecības attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Kopš tā laika ir uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” īstenošana.
        2013.gadā tika veiksmīgi parakstīts līgums par būvniecības darbiem Salaspilī un, pēc Tehnisko projektu izstrādes, to vairākos etapos ir sācis realizēt Uzņēmējs SIA „Siltums Jums” un tā apakšuzņēmēji. 2013.gada novembrī tika noslēgts līgums arī par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu, ko projekta ietvaros nodrošina SIA „Geo Consultants” speciālisti.
          Arī šogad līdz ar laika apstākļu uzlabošanos, darbi tika atsākti un šobrīd būvdarbi noris visā pilsētas teritorijā.
     Lai arī projekta īstenošana prasa izturēt nelielas neērtības, kas galvenokārt saistītas ar satiksmes plūsmas organizācijas izmaiņām un pārvietošanos kā kājāmgājējiem, tā autotransportam, tomēr informējam, ka paredzamie uzlabojumi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem būs pietiekami ievērojami – centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija tiks nodrošināta rajonos, kur līdz šim tā nebija pieejama, uzlabosies ūdens kvalitāte, kas tiek piegādāta jau esošajiem lietotājiem, jo tiks veikta tīklu rekonstrukcija, tāpat mazāks piesārņojums nonāks vidē, ko nodrošinās kanalizācijas tīklu izbūve, paplašināšana un rekonstrukcijas darbi.
       Tomēr tie nav visi plānotie darbi projekta ietvaros. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar VARAM, Pašvaldības SIA „Valgums-S” ir paredzējis ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabojumus arī Saulkalnē.
     Šobrīd ir veiksmīgi noslēdzies šī gada aprīlī izsludinātais iepirkuma konkurss „Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Saulkalnē, II kārta” un līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam SIA „Koger Vide”, ar kuru noslēgts līgums š.g. 24.jūlijā par būvniecības kopējo cenu 381 140,00 EUR bez PVN.
       Šī līguma ietvaros paredzēta gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklu izbūve (paplašināšana) un rekonstrukcija, kā arī 2 kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija.
       Augstāk minētie būvdarbi Saulkalnē tiks uzsākti uzreiz pēc tehniskā projekta izstrādes, tā saskaņošanas ar visām atbildīgajām institūcijām un būvatļaujas saņemšanas. Par satiksmes organizācijas iespējamām izmaiņām iedzīvotāji tiks informēti gan PSIA „Valgums-S”, gan Salaspils novada mājas lapās, kā arī laikrakstā „Salaspils vēstis”.

______________________________________________
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
salaspilssalaspils siltums