13.10.2014.
Par sasniegto progresu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” ietvaros

    2014. gada 24.jūlijā, Salaspilī, starp Pašvaldības SIA "Valgums-S" un SIA "Koger vide" tika parakstīts līgums “Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Saulkalnē, II kārta”. Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” ietvaros.
            Pašvaldības SIA „Valgums -S” informē Jūs, ka no šī gada 15.oktobra tiks uzsākti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un paplašināšanas darbi Saulkalnē, ko veiks būvuzņēmējs SIA „Koger vide”. Būvdarbus ir plānots pabeigt 2014. gada 30.decembrī.
            Līguma ietvaros ir paredzēts izbūvēt un rekonstruēt ~ 1 401 m ūdensapgādes tīklus, ~694 m pašteces kanalizācijas tīklus, kā arī rekonstruēt divas kanalizācijas sūkņu stacijas.
                Līguma kopējās izmaksas ir 461 179,40 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis.
             Šī projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāti atbilstoši ES direktīvām un nacionālajiem standartiem. Paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēdzot jaunus patērētājus, veicināt pašvaldību ūdens saimniecības uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos, kā arī sekmēt ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.
          Pēc projekta īstenošanas tiks samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos un samazināts vides piesārņojums, ko radīja novecojušas ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas. Ir paredzēts palielināt energoefektivitāti un samazināt infiltrācijas apjomu kanalizācijas sistēmā, modernizējot to pārsūknēšanas iekārtas.
       Sīkākai informācijai: Pašvaldības SIA „Valgums-S”, +371 67944694, Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169, info@valgums.eu.
        Projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta" līdzfinansē Eiropas Savienība.
             Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Pašvaldības SIA "Valgums-S".
        Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
              Projektu atbalsta un līdzfinansē Salaspils novada dome.

______________________________________________
Ieguldījums Tavā nākotnē!
salaspilssalaspils siltums