Atgādinam, ka DKS jāreģistrē līdz šī gada 1.jūlijam

Atgādinām, ka joprojām ir spēkā gan Ministru kabineta noteikumi Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", gan Salaspils novada domes Saistošie noteikumi Nr.5/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā", kas nosaka ne tikai notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašuma īpašniekiem, bet arī izvirza prasību šādu sistēmu reģistrācijai.

Turklāt, saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, izņemot noteikumu 1.pielikuma 2.punktā noteiktos gadījumus. Pašlaik savas sistēmas ir reģistrējuši vien 10% no kopējā nekustamo īpašumu īpašnieku kopskaita, kam šī reģistrācija ir noteikta kā obligāts pasākums. Svarīgi ir saprast un atcerēties, ka reģistrācijas iesniegums ir jāiesniedz par katru sistēmu atsevišķi, līdz ar to, ja nekustamajā īpašumā izbūvētas vairākas sistēmas, tad iesniegumu skaits būs līdzvērtīgs sistēmu skaitam. Tāpat svarīgi ir arī iesniegumam pievienot īpašumā esošās iekārtas tehnisko dokumentāciju, kas septiķu un bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gadījumā ir pamats, gada minimālo notekūdeņu/nosēdumu izvešanas reižu noteikšanai. Lai atvieglotu iesnieguma aizpildīšanas procesu, Pašvaldības SIA "Valgums-S" ir izstrādājis un savā mājaslapā publicējis iesnieguma aizpildīšanas instrukciju, kā arī noteikti speciālistu pieņemšanas laiki (pirmdienās 13.00-16.00 un ceturtdienās 9.00-11.00), kuros iedzīvotājiem tiks sniegtas konsultācijas iesnieguma aizpildīšanai, kā arī atbildēsim uz šīs tēmas neskaidrajiem jautājumiem.

Svarīgi ievērot arī to, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem turpmāk jāizmanto tikai Salaspils novada domes reģistrā reģistrēto asenizatoru pakalpojumi. Asenizatoru reģistrs, kurā iekļauti tie komersanti, kas Salaspils novada teritorijā ir tiesīgi sniegt šādus pakalpojumus, ir pieejams Salaspils novada domes mājaslapā. Pakalpojuma saņēmējam ir svarīgi atcerēties, ka par katru saņemtu asenizācijas pakalpojumu ir jāsaņem pakalpojuma saņemšanu pierādošs dokuments (pieņemšanas – nodošanas akts, kvīts, u.tml.), kura kopija pēc tam būs jāiesniedz Pašvaldības SIA "Valgums-S".

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692