Pašvaldības SIA "Valgums-S" informē un atgādina

Ir sācies jauns gads, kas ir piepildīts ar jauniem izaicinājumiem, bet arī par aizgājušā gada nepadarītajiem darbiem aizmirst nedrīkst un nevajag, lai neradītu nevajadzīgus un nepatīkamus sarežģījumus nākotnē. Lai atsvaidzinātu veicamo pienākumu apjomu un mudinātu iedzīvotājus ievērot pastāvošā normatīvā regulējuma prasības, kā arī sakārtotu savu un apkārtējo vidi, šoreiz īsumā par to, kas ir būtisks:

  1. NORĒĶINI PAR PAKALPOJUMIEM “PĒC APRĒĶINA” NO ŠĪ GADA 1.JANVĀRA VAIRS NAV PIEĻAUJAMI. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā, kas stājās spēkā 2016. gada 1.janvārī, ir noteikts, ka: “Ja pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, pakalpojumu lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas…” (Pārejas noteikumu 4.pants). Tāpat, norādītā likuma 9.panta otrās daļas 7.punktā pakalpojuma sniedzējam noteiktas šādas tiesības: “izmantot savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, iekļaujot izdevumus pakalpojumu lietotāja rēķinā, ja šajā likumā noteiktajā termiņā pakalpojumu lietotājs nenodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai”. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā Pašvaldības SIA “Valgums-S” darbinieki sazināsies ar visiem tiem pakalpojuma lietotājiem (pēc pieejamās informācijas 59 klienti), kas vēl nav izpildījuši likumā noteiktās prasības un izbūvēs klienta objektā nepieciešamo komercuzskaites norēķinu mezglu, lai pakalpojuma uzskaitei varētu uzstādīt komercuzskaites mēraparātu. Mezgla izbūves izmaksas būs jāsedz pakalpojuma lietotājam.
  2. DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS IR JĀREĢISTRĒ LĪDZ ŠĪ GADA 1.JŪLIJAM. Atgādinām, ka joprojām ir spēkā gan Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, gan Salaspils novada domes Saistošie noteikumi Nr.5/2018 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā”, kas nosaka ne tikai notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašuma īpašniekiem, bet arī izvirza prasību šādu sistēmu reģistrācijai. Turklāt, saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, izņemot noteikumu 1.pielikuma 2.punktā noteiktos gadījumus. Pašlaik savas sistēmas ir reģistrējuši vien 10% no kopējā nekustamo īpašumu īpašnieku kopskaita, kam šī reģistrācija ir noteikta kā obligāts pienākums. Svarīgi ir saprast un atcerēties, ka reģistrācijas iesniegums ir jāiesniedz par katru sistēmu atsevišķi, līdz ar to, ja nekustamajā īpašumā izbūvētas vairākas sistēmas, tad iesniegumu skaits būs līdzvērtīgs sistēmu skaitam. Lai atvieglotu iesnieguma aizpildīšanas procesu, Pašvaldības SIA “Valgums-S” ir izstrādājis un savā mājaslapā publicējis iesnieguma aizpildīšanas instrukciju, kā arī noteikti speciālistu pieņemšanas laiki (pirmdienās 13.00-16.00 un ceturtdienās 9.00-11.00), kuros iedzīvotājiem tiks sniegtas konsultācijas iesnieguma aizpildīšanai, kā arī atbildēsim uz šīs tēmas neskaidrajiem jautājumiem.
  3. TURPMĀK JĀIZMANTO TIKAI SALASPILS NOVADA DOMES REĢISTRĀ REĢISTRĒTO ASENIZATORU PAKALPOJUMI. Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 7.punkts nosaka, ka: “Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā var savākt un izvest asenizators, kas šā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies vietējās pašvaldības domē,…”. Pamatojoties uz šo regulējumu, ir izveidots Asenizatoru reģistrs, kas ir pieejams Salaspils novada domes mājaslapā. Pakalpojuma saņēmējam ir svarīgi atcerēties, ka par katru saņemtu asenizācijas pakalpojumu ir jāsaņem pakalpojuma saņemšanu pierādošs dokuments (pieņemšanas – nodošanas akts, kvīts, u.tml.), kura kopija pēc tam būs jāiesniedz Pašvaldības SIA “Valgums-S”.
  4. JA NETIKS IEVĒROTAS NOTEIKTĀS DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU APSAIMNIEKOŠANAS PRASĪBAS, PIESLĒGUMUS CENTRALIZĒTAJIEM SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM BŪS OBLIGĀTS. Pagājušā gada nogalē stājies spēkā vēl viens regulējums – papildinājums jau spēkā esošajos Ministru kabineta noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka: “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām. Ja šajā termiņā decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām nav nodrošināta un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.” Ievērojot šo regulējumu Pašvaldības SIA “Valgums-S” iesaka nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem detalizēti izvērtēt pašreizējās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli, darba kvalitāti un tās atbilstošā uzturēšanā ieguldāmo līdzekļu apmēru, pretstatā pieslēguma izveides izmaksām pie centralizētajiem tīkliem. Likumsakarīgi, ka rajonos, kur izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, decentralizētās kanalizācijas sistēmas noteiktajā periodā tiks uzraudzītas īpaši strikti. Noteikto prasību ievērošana tiks prasīta no visiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, bet prioritāte būs pilsēta un blīvi apdzīvotas vietas.
  5. NOSKAIDROJIET UN IZMANTOJIET PIESLĒGUMA IESPĒJAS PIE CENTRALIZĒTAJIEM ŪDENSAPGĀDES UN SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM. Vēl joprojām daļa iedzīvotāju nav izmantojusi sev sniegtās iespējas, izveidot nekustamā īpašumā esošo būvju pieslēgumu pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, kuru pievadi lielā daļā gadījumu ir izbūvēti līdz nekustamo īpašumu robežai. Līdz ar to, ka maģistrālo tīklu izbūvei, t.sk., arī nekustamo īpašumu pievadu izveidei, pārsvarā izmantots Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums un Salaspils novada domes piešķirtie finanšu līdzekļi, ir būtiski, lai sniegtais ieguldījums nebūtu tikai nelietderīgi zemē ierakta nauda, bet arī nestu labumu, gan indivīdam, kam šāda iespēja ir nodrošināta, gan vispārējai novada attīstībai, kā arī vides un vispārējā dzīves kvalitātes līmeņa celšanai. Tāpat arī atgādinām, ka izveidotu centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieslēgumu gadījumā, nekustamā īpašuma īpašniekam tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. Plānots, ka tuvākajā laikā Pašvaldības SIA “Valgums-S” informēs potenciālos nekustamo īpašumu īpašniekus par jau esošajām (nodrošinātajām) iespējām pieslēguma izbūvei. Bet uzņēmuma plānotās aktivitātes nekādā gadījumā neizslēdz jebkura interesenta iespēju sazināties ar Pašvaldības SIA “Valgums-S”, lai noskaidrotu nekustamā īpašuma pieslēgšanās iespējas centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem.
  6. TURPINĀS LĪGUMA PAR ŪDENSAPGĀDES UN SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU PĀRSLĒGŠANA, ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠAJAM NORMATĪVAJAM REGULĒJUMAM. Iespējams, ka daudzi nekustamo īpašumu īpašnieki jau ir saskārušies, bet daudziem vēl ir priekšā jautājums par Līguma par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu pārslēgšanu (pamatā šis jautājums skar pakalpojuma lietotājus, kuru līgumi noslēgti līdz 2014. gadam). Uz līguma pārslēgšanas nepieciešamību norāda spēkā esošās saistošo noteikumu prasības, kas nosaka, ka visiem līgumiem jāatbilst noteikumos noteiktajām prasībām. Pamatā šīs prasības ir saistītas ar pakalpojuma sniedzēja (Pašvaldības SIA “Valgums-S”) un pakalpojuma lietotāja piederības robežu noteikšanu, t.i., līguma pielikumā tiek pievienota shēma, kurā vizuāli attēlota robeža līdz kurai sniedzas katras līgumslēdzēja puses noteiktā atbildība līguma izpildē. Tāpat arī līguma jaunajā redakcijā ir iestrādāti saistošajos noteikumos noteiktie līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas nosacījumi. Līguma pārslēgšanas ierosinātājs pārsvarā gadījumu būs pakalpojuma sniedzējs, bet apzinīgākajiem pilsoņiem, kas izskatot savus pašreizējos pakalpojuma līgumus, rodas bažas par līguma atbilstību prasībām, iespējams vērsties ar iesniegumu Pašvaldības SIA “Valgums-S”. Gribam arī nomierināt, ka līguma pārslēgšana nekādā mērā nav saistīta ar pakalpojuma maksas paaugstināšanu, jo maksu, kas tiek piemērota par 1 m3 patērētā ūdens vai novadītās sadzīves kanalizācijas apjomu, nosaka un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas ir nemainīga kopš 2018. gada 15.janvāra. Pašvaldības SIA “Valgums-S” vadība, izmantojot izdevību, vēlas lūgt iedzīvotājus un to pārstāvjus būt atsaucīgiem un pārslēgt līgumus, kad tiek saņemts uzaicinājums šādas darbības veikšanai.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692