Svarīgākais par atpakaļplūdes aizsargierīcēm

Informējam, ka 2020. gada 26. septembrī stājās spēkā Salaspils novada domes 2020. gada 13. augusta saistošie noteikumi Nr.20/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salaspils novadā”, kuros iekļauts jauns regulējums, kas attiecas uz aizsargierīces uzstādīšanu individuālajos komercuzskaites mēraparātu mezglos, lai novērstu iespējamu ūdens atpakaļplūdi, tajā skaitā arī iespējama piesārņojuma nonākšanu no individuālajiem objektiem pilsētas centralizētajos ūdensapgādes tīklos.

Konkrēti šis regulējums atrunāts saistošo noteikumu 54. un 104.punktā. Aizsargierīce uzstādāma atbilstoši Latvijas standartam LVS NE 1717:2002 “Dzeramā ūdens aizsardzība pret piesārņojumu ūdens iekārtās un vispārīgās prasības ūdensapgādes ierīcēm, lai novērstu iespējamo piesārņojumu atpakaļplūdes dēļ.”

Kam ir pienākums uzstādīt šīs aizsargierīces?

Aizsargierīces uzstāda katra atsevišķā objekta īpašnieks, valdītājs vai daudzdzīvokļu māju gadījumā – apsaimniekotājs jeb, citiem vārdiem sakot, pakalpojuma lietotājs. Obligāta aizsargierīces uzstādīšanas prasība attiecas uz visiem projektējamiem un jaunbūvējamiem objektiem. Esošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, kas centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus izmanto vienas mājsaimniecības vajadzībām (vienģimeņu dzīvojamās ēkas), aizsargierīces uzstādīšanai ir rekomendējošs raksturs. Tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka gadījumos, kad tiek paredzēta esoša komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve, saskaņā ar sabiedrības izsniegtiem tehniskiem noteikumiem, arī esošiem klientiem ir jārēķinās ar papildus izdevumiem, kas saistīti ar šīs aizsargierīces uzstādīšanu.

Kādā laika periodā ir jāveic šo ierīču uzstādīšana?

Jaunbūvējamu objektu gadījumā aizsargierīces uzstādīšana paredzēta jau projekta izstrādes stadijā, līdz ar to, tā tiks uzstādīta vienlaicīgi ar komercuzskaites mēraparāta izbūvi, pirms centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas.

Daudzstāvu dzīvojamo, publisko un ražošanas ēku īpašniekiem, kuru objekti nodoti ekspluatācijā un centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu ir uzsākta līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, aizsargierīces jāuzstāda turpmāko piecu gadu laikā, t.i. līdz 2025.gada 25.septembrim.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692