Spēkā stājušies grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 5/2018 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā

2021.gada 3.februārī, stājās spēkā grozījumi Salaspils novada domes 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos. Grozījumi normatīvajā regulējumā attiecas gan uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, gan asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Izmaiņas decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem:

  1. Līdz 2021. gada 30. novembrim pagarināts pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu iesniegšanas termiņš;
  2. Mainīta pirmreizējā decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnieguma forma. Ar aktuālo reģistrācijas iesnieguma formu iespējams iepazīties arī sadaļā Veidlapas. Ja pirmreizējais reģistrācijas iesniegums jau iesniegts līdz 2021. gada 3.februārim, atkārtots iesniegums NAV JĀIESNIEDZ!
  3. Lai veiktu decentralizētās kanalizācijas sistēmas (krājtvertnes) izvešanas biežuma pārrēķinu, pamatojoties uz ūdens patēriņa vai komercuzskaites mēraparāta datiem, mēraparātam jābūt uzstādītam atbilstoši saistošo noteikumu prasībām un rādījumiem jābūt fiksētiem vismaz sešu mēnešu periodā no mēraparāta uzstādīšanas dienas;
  4. Ieviests jauns izvešanas biežuma aprēķins nekustamajiem īpašumiem, kurus izmanto pastāvīgi, bet kuros nav izveidota ēkas iekšējā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas sistēma, vai ir izveidota tikai ēkas iekšējā ūdensvada sistēma.

Izmaiņas asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem:

  1. Saistošie noteikumi turpmāk būs saistoši arī visām fiziskām un juridiskām personām, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā sniedz asenizācijas pakalpojumus, vai savāktos notekūdeņus nodod attīrīšanai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja Salaspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
  2. Atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu turpmāk jāiesniedz visiem asenizatoriem, kuri nodod notekūdeņus attīrīšanai Salaspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692