Atklāta izsole par transportlīdzekļa pārdošanu

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valgums - S” organizē atklātu izsoli par transportlīdzekļa pārdošanu.

Izsoles priekšmets – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Valgums - S” valdījumā esošs transportlīdzeklis – kravas furgons RENAULT KANGOO Maxi, valsts reģistrācijas Nr.KZ3825, izgatavots 2017. gadā.

Izsolāmās mantas apskates vieta un laiks - Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils novads, līdz 2022.gada 14.novembra plkst. 16:00, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 29482361.

Pieteikumu reģistrācija - Izsoles vietā, 2022.gada 15.novembrī no plkst.13:50.

Izsoles norises vieta – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Valgums - S” birojs, Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169.

Izsoles norises laiks – 2022.gada 15.novembris, plkst.14:00.

Izsoles sākumcena – 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro,00 centi), tai skaitā PVN, izsoles solis augstāk solīšanai tiek noteikts 100,00 EUR.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda sabiedrības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 700,00 EUR (septiņi simti  euro,00 centi).

Izsoles veids - mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Samaksas kārtība - Izsoles uzvarētājs nosolīto cenu, atskaitot no tās iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, norādot izsoles priekšmetu, par kuru tiek maksāts.

Izsoles noteikumi

Novērtēšanas akts

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692