Esam gatavi ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas realizācijas uzsākšanai

Šī gada 14. februārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pašvaldības SIA "Valgums-S" tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta" Nr.5.3.1.0/16/I/004 īstenošanu.

Projekts tiks īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros.

Līgums par projekta īstenošanu uzskatāms par projekta realizācijas uzsākšanas brīdi, jo ar šī dokumenta starpniecību ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu un uzraudzību. Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta" kopējās izmaksas ir 2418415,73 EUR, no tām attiecināmās izmaksas sastāda 1998690,69 EUR, no kurām 1404721,03 EUR līdzfinansē Eiropas Savienība. Pārējo attiecināmo izmaksu daļu 593969,66 EUR apmērā finansēs Salaspils novada dome. Projekta neattiecināmās izmaksas, kas sastāda 419725,04 EUR, pilnā apmērā finansēs Pašvaldības SIA "Valgums-S".

Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta" ir uzskatāms par 2000.-2006. gada un 2007.-2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodos realizēto projektu III kārtu. Līdzvērtīgi iepriekšējo projekta kārtu izvirzītajiem mērķiem, arī šī projekta mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju. Būtiskākā atšķirība šī projekta ietvaros ir tā, ka specifiskā atbalsta ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās saistītas ar jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvprojekta izstrādi (t.sk., projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība), izbūvi, pārbūvi un atjaunošanu.

Projekta ietvaros, pamatojoties jau uz iepriekšējā gadā veikto iepirkumu rezultātiem, 2017. gada 21. februārī noslēgti divi iepirkuma līgumi:

Būvniecību, saskaņā ar noslēgto līgumu "Sadzīves kanalizācijas pakalpojumu attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē", veiks Personu apvienība "Wesemann - Edrija", SIA "Wesemann", reģ.Nr.40003140237 un UAB "Edrija", reģ.Nr.141844491, par kopējo summu 2383700,00 EUR. Noteiktais būvniecības līguma izpildes laiks – 44 nedēļas ar garantijas laiku – 5 gadi;

Būvuzraudzību, saskaņā ar noslēgto līgumu, veiks SIA "Geo Consultants", reģ.Nr.40003340949, par kopējo summu 34715,73 EUR.

Par līgumu ietvaros iekļautajiem darbu apjomiem un to realizācijas laiku, informācija būs pieejama kādā no nākamajām publikācijām.

khfonds big

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692