Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta" otrās un trešās daļas būvdarbi nodoti ekspluatācijā

Šī gada 23. februārī un 22. martā Salaspils novada Būvvalde ir izdevusi aktus Nr.18004800801231 un Nr.18007280801211 par objektu Sadzīves kanalizācijas pakalpojumu attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē.

 

Kanalizācijas tīkli Buči – Kalnrozes, Salaspils pilsētā, Saulkalne (Austrumu un Rietumu daļa) un Kanalizācijas tīkli Purva rajonā, Salaspils pilsētā pieņemšanu ekspluatācijā. Līdz ar to oficiāli varam paziņot, ka projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” otrās un trešās daļas būvdarbi ir noslēgušies un minēto rajonu iedzīvotājiem ir pieejami centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumi.

Informējam, ka saskaņā ar Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salaspils novadā” 8.punktu, pie centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas, atbilstoši Salaspils novada pašvaldības teritorijas plānojamā noteiktajam, ir pieslēdzami objekti – pilsētas vai aglomerācijas robežās, kur par Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta, pašvaldību vai citu publisko finansēšanas avotu līdzekļiem ir izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, 2 (divu) gadu laikā pēc atbilstošas informācijas saņemšanas no pašvaldības vai pakalpojuma sniedzēja. Līdz ar to, visiem īpašniekiem, kuru nekustamie īpašumi atrodas projekta realizācijas teritorijās, tiks izsūtīti Pašvaldības SIA “Valgums-S” aicinājumi pieslēgties centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem.

Norādām, ka, pieslēguma izveide pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir viens no priekšnosacījumiem, lai saskaņā ar Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.38/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā” 5.8. punktu, saņemtu 25% atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļu summas. Informāciju par katram konkrētajam nekustamajam īpašumam pieejamajiem centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumiem, iespējams uzzināt sazinoties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju – Pašvaldības SIA “Valgums-S”.

Lai kļūtu par centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju:

  1. Jāizņem Tehniskie noteikumi pieslēguma izbūvei;
  2. Jāizstrādā pieslēguma projekts, ko Pašvaldības SIA “Valgums-S” piedāvā veikt bez maksas, ja pieteikums projekta izstrādei tiks saņemts līdz noteiktam termiņam;
  3. Jāveic pieslēguma izbūve;
  4. Pirms pakalpojumu lietošanas uzsākšanas jānoslēdz pakalpojuma līgums “Par ūdens piegādi un sadzīves kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu” ar Pašvaldības SIA “Valgums-S”.

Pašvaldības SIA “Valgums-S” piedāvā arī rindas kārtībā veikt individuālo centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu izbūvi, pēc savstarpēji saskaņotas izmaksu tāmes.

Ja pieslēguma izveides procesā Jums rodas kādi jautājumi, laipni lūdzam sazināties ar mums pa sekojošiem tālruņa numuriem:
Klientu apkalpošanas speciāliste – L.Freināte - 67944692, 29482361.
Tehniskās daļas vadītājs – G.Volodins – 22838465.

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību,
Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

khfonds

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692