Sākas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Salaspilī

Sākas būvdarbi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta" ietvaros
Taps arī jauni centralizētās ūdensapgādes tīkli
Plānotie tīklu izbūves laiki katrā no ielām
Iesniegums pieslēguma projekta izstrādei III kārtai
Pakalpojumu saņemšanas līguma veidne jaunajiem klientiem
Pakalpojumu saņemšanas līguma veidne esošajiem klientiem


Sākas būvdarbi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība salaspils novada salaspilī un saulkalnē, III kārta" ietvaros

Saskaņā ar iepriekš sniegto informāciju, šī gada ietvaros ar Salaspils novada domes un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu paredzēts realizēt Ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtu. Līgums “Sadzīves kanalizācijas pakalpojumu attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē” projekta ietvaros tika noslēgts jau februāra vidū un līdz šim laikam noritēja aktīvs darbs pie Tehnisko projektu izstrādes. Viss darbu apjoms, sadalīts piecās daļās, no kurām pirmajai daļai jau ir saņemts Salaspils novada Būvvaldes saskaņojums un atļauja būvdarbu uzsākšanai. Pirmajā daļā darbi noritēs sekojošos Salaspils pilsētas rajonos un ielās: Silavas rajonā, Apiņu ielas rajonā, Rīgas ielā 49 un Lazdu ielā 4. Par būvdarbu veikšanas laikiem katrā no konkrētajām ielām būs iespējams uzzināt no informatīvajiem plakātiem, kas tiks izvietoti katrā no darbu veikšanas zonām vai arī pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.valgums.eu, kā arī zvanot pa tālruni 67944692.

PSIA "Valgums-S" aicina izbūves zonā esošo ēku īpašniekus izmantot iespēju jau būvniecības laikā izbūvēt pieslēgumu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem! Lai pieslēgtu savu nekustamo īpašumu komunikācijām, Pašvaldības SIA “Valgums-S” jāizņem Tehniskie noteikumi pieslēguma izbūvei un jāizstrādā pieslēguma projekts. Centralizēto tīklu izbūves laikā, PSIA “Valgums-S” piedāvā pieslēguma projektu izstrādāt bez maksas, ja ar pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts pakalpojuma līgums. Pēc tam jāveic pieslēguma izbūve Jums piederošajā nekustamajā īpašumā, kas pēc izbūves, pakalpojuma sniedzēja pārstāvja klātbūtnē, jāpievieno centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Sīkāku informāciju par pieslēgšanās iespējām un to tehniskajiem risinājumiem var iegūt mājaslapā www.valgums.eu, vai darba laikā sazinoties ar Pašvaldības SIA “Valgums-S” speciālistiem:

 • Sekretāre lietvede – Lolita Freināte tālr. Nr.67944692;
 • Tehniskās daļas vadītājs – Genadijs Volodins, tālr. Nr.22838465;
 • Projekta vadītāja – Edīte Zviedre, tālr.Nr.20220300.

SVARĪGI! Centralizēto tīklu izbūves laikā, pēc Jūsu izteikta lūguma, iespēju robežās vēl ir iespējamas īpašuma pieslēguma vietas izvietojuma korekcijas. Lai uzzinātu par Jūsu īpašumam paredzētās pieslēguma vietas izvietojumu (saskaņā ar izstrādāto Tehnisko projektu), kā arī risinātu jautājumu par pieslēguma novietojuma izmaiņām, lūdzam tuvākajā laikā sazināties ar PA “Wesemann - Edrija” Darbu vadītāju Ivaru Jonānu, tālr.29166517.

Informācija par turpmākajām izbūves vietām tiks sniegta pēc Tehnisko projektu saskaņošanas.

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību,
Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

khfonds


Taps arī jauni centralizētās ūdensapgādes tīkli

Paralēli centralizēto sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei, šī gada ietvaros, pateicoties Salaspils novada domes piešķirtajam finansējumam, taps izbūvēti arī jauni centralizētie ūdensapgādes tīkli. Pašlaik vēl norit aktīvs darbs pie Tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas. Lai darbu izpilde noritētu ātrāk, viss darbu apjoms sadalīts vairākās daļās, no kurām pirmajai daļai jau ir saņemts Salaspils novada Būvvaldes saskaņojums un atļauja būvdarbu uzsākšanai. Pirmajā daļā darbi noritēs sekojošos Salaspils pilsētas rajonos un ielās: Silavas rajonā, Apiņu ielas rajonā un Rīgas ielā 49. Par būvdarbu veikšanas laikiem katrā no konkrētajām ielām būs iespējams uzzināt no informatīvajiem plakātiem, kas tiks izvietoti katrā no darbu veikšanas zonām vai arī pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.valgums.eu, kā arī zvanot pa tālruni 67944692.

PSIA "Valgums-S" aicina izbūves zonā esošo ēku īpašniekus izmantot iespēju jau būvniecības laikā izbūvēt pieslēgumu centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem! Lai pieslēgtu savu nekustamo īpašumu komunikācijām, Pašvaldības SIA “Valgums-S” jāizņem Tehniskie noteikumi pieslēguma izbūvei un jāizstrādā pieslēguma projekts. Centralizēto tīklu izbūves laikā, PSIA “Valgums-S” piedāvā pieslēguma projektu izstrādāt bez maksas, ja ar pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts pakalpojuma līgums. Pēc tam jāveic pieslēguma izbūve Jums piederošajā nekustamajā īpašumā, kas pēc izbūves, pakalpojuma sniedzēja pārstāvja klātbūtnē, jāpievieno centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Sīkāku informāciju par pieslēgšanās iespējām un to tehniskajiem risinājumiem var iegūt mājaslapā www.valgums.eu, vai darba laikā sazinoties ar Pašvaldības SIA “Valgums-S” speciālistiem:

 • Sekretāre lietvede – Lolita Freināte tālr. Nr.67944692;
 • Tehniskās daļas vadītājs – Genadijs Volodins, tālr. Nr.22838465;
 • Projekta vadītāja – Edīte Zviedre, tālr.Nr.20220300.

SVARĪGI! Centralizēto tīklu izbūves laikā, pēc Jūsu izteikta lūguma, iespēju robežās vēl ir iespējamas īpašuma pieslēguma vietas izvietojuma korekcijas. Lai uzzinātu par Jūsu īpašumam paredzētās pieslēguma vietas izvietojumu (saskaņā ar izstrādāto Tehnisko projektu), kā arī risinātu jautājumu par pieslēguma novietojuma izmaiņām, lūdzam tuvākajā laikā sazināties ar Darbu vadītāju Ivaru Jonānu, tālr.29166517.

Informācija par turpmākajām izbūves vietām tiks sniegta pēc Tehnisko projektu saskaņošanas.

khfonds


Plānotais kanalizācijas tīklu izbūves laiks katrā no ielām:

 • NO 08.05.2017. LĪDZ 06.10.2017. MEŽA IELĀ (I DAĻA)
 • NO 08.05.2017. LĪDZ 22.06.2017. APIŅU IELĀ (I DAĻA)
 • NO 12.06.2017. LĪDZ 04.08.2017. RĪGAS IELĀ 49 (I DAĻA)
 • NO 24.07.2017. LĪDZ 01.09.2017. LAZDU IELĀ 4 (I DAĻA)
 • NO 07.08.2017. LĪDZ 10.11.2017. APOGU IELĀ (I DAĻA)

 

Plānotais ūdensapgādes tīklu izbūves laiks katrā no ielām:

 • NO 08.05.2017. LĪDZ 06.10.2017. MEŽA IELĀ (I DAĻA)
 • NO 08.05.2017. LĪDZ 22.06.2017. APIŅU IELĀ (I DAĻA)
 • NO 12.06.2017. LĪDZ 04.08.2017. RĪGAS IELĀ 49 (I DAĻA)
 • NO 07.08.2017. LĪDZ 10.11.2017. APOGU IELĀ (I DAĻA)

Kontakti

 • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
 • E-pasts : info@valgums.eu
 • Tālrunis : 67944692