Noslēdzoties gadam, noslēdzas arī ūdenssaimniecības projekta III kārta

Ar prieku paziņojam, ka ar šī gada 13. decembra Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils novada Būvvalde” Aktu par inženierbūves pieņemšanu  ekspluatācijā, ekspluatācijā pieņemta pēdējā no projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” daļām –

 “Spiedvads Saulkalne - Salaspils”. Līdz ar šīs daļas noslēgšanos, noslēdzies arī viss projekts, kas sevī ietvēra gan daudz izaicinājumu, gan lielu neatlaidību, gan arī milzīgu devu pacietības tieši no iedzīvotāju puses. Nedaudz atskatoties uz projekta realizācijas gaitu un rezumējot paveikto:

 • Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu tika parakstīts 2017. ada 14. februārī;
 • Pēc iepirkuma veikšanas, līgums par būvniecību, iekļaujot gan projektēšanu, gan pašu būvdarbu veikšanu, ar Personu apvienību “Wesemann - Edrija” tika noslēgts 2017. gada 21. februārī;
 • Kopējais projekta apjoms, raitākai darbu veikšanai tika sadalīts 5 daļās;
 • Pirmā daļa - Silavas rajons, t.sk. arī Rīgas ielas 49, Lazdu ielas 4 un Apiņu ielas komunikāciju izbūve, kopējais izbūvēto tīklu garums – 2514m;
 • Otrā daļa - Purva rajons, kopējais izbūvēto tīklu garums – 3263m;
 • Trešā daļa - Buču – Kalnrozes ielas rajons, t.sk. arī neliela komunikāciju posma izbūve Saulkalnes ciemā, kopējais izbūvēto tīklu garums – 2255m;
 • Ceturtā daļa - Atomreaktors – Miera iela, izbūvējot arī kolektoru caur Nacionālo botānisko dārzu, kopējais izbūvēto tīklu garums – 2294m;
 • Piektā daļa - Spiedvads Saulkalne – Salaspils, kopējais izbūvēto tīklu garums – 6363m;
 • Kopējais projekta laikā izveidotais pieslēgumu skaits, nodrošinot nekustamā īpašuma pieslēgšanas iespējas centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem – 205 vienības;
 • Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” kopējās izmaksas ir 2 418 415,73 EUR, no tām attiecināmās izmaksas sastāda 1 998 690,69 EUR, no kurām 1 404 721,03 EUR līdzfinansē Eiropas Savienība. Pārējo attiecināmo izmaksu daļu 593 969,66 EUR apmērā finansēs Salaspils novada dome. Projekta neattiecināmās izmaksas, kas sastāda 419 725,04 EUR, pilnā apmērā finansēs Pašvaldības SIA “Valgums-S”.

Vēlamies pateikties visiem tiem Salaspils un Saulkalnes ciema iedzīvotājiem, kuri jau ir izmantojuši iespēju pieslēgt savus nekustamos īpašumus jaunizbūvētajām un ekspluatācijā nodotajām centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmām un uzsākuši pakalpojuma lietošanu. Kopumā centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits jau ir palielinājies par 186 personām.

Atgādinām, ka, pieslēguma izveide pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir viens no priekšnosacījumiem, lai saskaņā ar Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.38/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā” 5.8. punktu, saņemtu 25% atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļu summas. Informāciju par katram konkrētajam nekustamajam īpašumam pieejamajiem centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumiem, iespējams uzzināt sazinoties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju – Pašvaldības SIA “Valgums-S”.

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību un
Priecīgus svētkus vēlot,
Jūsu Pašvaldības SIA “Valgums-S”

Nov 30 2018 Wesemann 226316 001

khfonds big

Kontakti

 • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
 • E-pasts : info@valgums.eu
 • Tālrunis : 67944692