Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku/valdītāju uzmanībai

Pašvaldības SIA "Valgums-S" uzsāk informatīvo kampaņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem. Mērķis – izveidot decentralizēto notekūdeņu kanalizācijas sistēmu reģistru Salaspils novadā.

Lai noteiktu notekūdeņu apsaimniekošanas prasības decentralizētajām notekūdeņu kanalizācijas sistēmām un šādu sistēmu reģistrēšanas kārtību, 2017. gada vidū, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, tika pieņemti Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu". Uz abu iepriekš minēto dokumentu pamata aizvadītajā gadā tika izstrādāti un 8. septembrī stājās spēkā Salaspils novada domes Saistošie noteikumi Nr.5/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi).

Uz ko attiecas jaunais normatīvais regulējums?

Salaspils novada domes saistošo noteikumu Nr. 5/2018 prasības attiecas uz 1.pielikumā norādītajām funkcionālajām zonām, kas vizuāli attēlotas arī kartē "Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļajamās teritorijas saskaņā ar Salaspils novada teritorijas funkcionālo zonējumu":

 1. savrupmāju apbūves teritorijas (DzS);
 2. vasarnīcas apbūves teritorijas (DzS1);
 3. mazstāvu apbūves teritorijas (DzM);
 4. daudzstāvu apbūves teritorijas (DzD);
 5. publiskās apbūves teritorijas (P);
 6. jauktas centru apbūves teritorijas (JC);
 7. rūpnieciskās apbūves teritorijas (R);
 8. transporta infrastruktūras teritorijas (TR);
 9. tehniskās apbūves teritorijas (TA);
 10. dabas un apstādījumu teritorijas (DA).

Ko tad īsti paredz jaunais normatīvais regulējums?

Noteikumi nosaka, ka pašvaldība vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs līdz 2019. gada 1. janvārim uzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim pabeidz individuālo kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi.

Saistošo noteikumu 5.punktā noteikts, ka: "Pašvaldības teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, līdz 2021. gada 30. novembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu."

Asenizatoru reģistrs ir pieejams Salaspils novada domes mājaslapā www.salaspils.lv.

Kas ir jādara decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam/valdītājam?

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem, reģistra uzturētājam Pašvaldības SIA "Valgums-S" (Miera ielā 26a, Salaspilī, LV-2169), jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnieguma veidlapa atrodama šeit vai mājaslapas sadaļā VEIDLAPAS.

Iesniegumu var iesniegt personīgi, sūtot pa pastu, vai elektroniski parakstot ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi DK REĢISTRS.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai šīs prasības attiecas arī uz mani?

– šīs prasības attiecas uz visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kuru nekustamais īpašums atrodas Salaspils novada administratīvajā teritorijā.

Izņēmums jeb brīvprātīga reģistrēšanās ir pieļaujama tikai tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kuru nekustamai īpašums, saskaņā ar Salaspils novada Teritorijas plānojumu atrodas teritorijās, kam piešķirts mežu, lauksaimniecības, ūdeņu vai turpmākas plānošanas teritorijas (dzelzceļa un autoceļu attīstībai) funkcionālais zonējums.

Ar Salaspils novada Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karti iespējams iepazīties šeit.

Ekspluatācijā pieņemtu ēku īpašnieki nereti uzskata, ka viņu īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek automātiski reģistrētas DKS reģistrā vai, ka reģistrācijas prasība uz viņiem neattiecas, jo Būvvalde ēku ir pieņēmusi ekspluatācijā, tātad arī ar kanalizācijas sistēmu viss ir kārtībā un nekādas papildus darbības nav jāveic. Tomēr tā tas nav, jo būves pieņemšana ekspluatācijā automātiski nenozīmē, ka decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek reģistrēta DKS reģistrā. Tas ir pienākums, kas veicams atsevišķi no ēkas nodošanas ekspluatācijā pat gadījumos, kad ēkas ekspluatācija uzsākta pirms 10, 20 vai 30 gadiem.

Vai decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu var iesniegt arī pēc 2021. gada 30. novembra?

– var un pat vajag. Saistošajos noteikumos iekļautais datums ir saistīts ar reģistra uzturētājam noteikto prasību izpildi, bet saprotot, ka vietējo kanalizācijas sistēmu būvniecība un izmantošana turpinās arī pēc noteiktā termiņa, ikviens decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks arī pēc noteiktā termiņa tiek aicināts reģistrēt savā īpašumā esošo sistēmu vai sistēmas. Sods par saistošajos noteikumos noteiktā termiņa neievērošanu, netiek piemērots.

Kā rīkoties, ja nekustamajā īpašumā nav izvietota/izbūvēta kanalizācijas sistēma?

Lai DKS reģistra uzturētājs spētu izveidot un turpmāk nodrošināt pilnvērtīgu datubāzi, informācija jeb atgriezeniskā saite par nekustamajā īpašumā esošām vai arī tieši pretēji – neesošām DKS, ir jāsaņem no katra nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, kuru nekustamais īpašums atrodas tajā Salaspils novada teritorijas daļā, uz kuru attiecas saistošo noteikumu prasības. Tādēļ arī gadījumos, kad nekustamajā īpašumā nav izvietota/izbūvēta decentralizētās kanalizācijas sistēma, bet tas atrodas tajā Salaspils novada teritorijas daļā, uz kuru attiecas saistošo noteikumu prasības, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāiesniedz “Apliecinājums par DKS neesamību”. Minēto apliecinājumu reģistra uzturētājām iespējams iesniegt līdzvērtīgā kārtībā, kā tas noteikts reģistrācijas iesnieguma iesniegšanai, skatīt sadaļu “Kur un kā man reģistrēt savu DKS?”.

Kur un kā man reģistrēt savu DKS?

Ja īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma vēl nav reģistrēta, reģistra uzturētāja – Pašvaldības SIA “Valgums-S” mājaslapā www.valgums.eu, sadaļā “DK reģistrs”, ir pieejama veidlapa “DK reģistrācijas iesniegums”, kā arī “Iesnieguma aizpildīšanas instrukcija”, kur dots skaidrojums par katrā iesnieguma punktā iekļaujamo informāciju. Būtiski ievērot, ka reģistrācijai jāizmanto mājaslapā pieejamā - aktuālā reģistrācijas iesnieguma forma un tajā jāaizpilda katrs no iesniegumā iekļautajiem punktiem, sniedzot reģistra uzturētājam pēc iespējas precīzāku un detalizētāku informāciju par īpašumā esošo DKS, kā arī pēc iespējas jāpievieno sistēmas tehniskā dokumentācija. Norādām, ka tikai pilnīgas un precīzas informācijas iesniegšana, garantē korektu sistēmas turpmākās ekspluatācijas prasību noteikšanu.
Reģistrācijas iesniegumu līdz 2021.gada 30.novembrim var aizpildīt gan rakstiski, gan elektroniski, izmantojot mājaslapā ievietoto reģistrācijas iesnieguma veidlapu. Pirmajā variantā, aizpildīts un parakstīts iesniegums, ar tam pievienotu sistēmas tehniskās dokumentācijas kopiju jānosūta pa pastu – Pašvaldības SIA “Valgums-S”, Miera iela 26a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 vai jāievieto pie Pašvaldības SIA “Valgums-S” biroja izvietotajā pasta kastītē, kas atrodas jau iepriekš minētajā adresē. Aizpildot iesniegumu elektroniski, tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, jāpievieno sistēmas tehniskās dokumentācija un jānosūta uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Ja reģistrācijas iesnieguma veidlapu nav iespējams aizpildīt vai iesniegt kādā no iepriekš minētajiem veidiem, to ir iespējams izdarīt arī klātienē, iepriekš zvanot pa tālr. 67944692 un saskaņojot ierašanās laiku.

Kas tieši man ir jāreģistrē?

Atbilstoši noteikumiem, jāreģistrē jebkura privāta kanalizācijas sistēma – krājtvertne, septiķis, bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, arī brīvi stāvošas tualetes, neatkarīgi no to tilpuma, novietojuma un izmantošanas biežuma. Arī mazdārziņos, neapbūvētos zemes gabalos un būvlaukumos uzstādītās pārvietojamās vai stacionārās tualetes ir jāreģistrē. Būtiski ievērot, ka pastāv iespēja, ka vienā nekustamajā īpašumā atrodas vairākas DKS. Šādos gadījumos reģistrācija jāveic par katru sistēmu atsevišķi, par katru no tām aizpildot savu reģistrācijas pieteikumu.

DKS reģistrā nav jāreģistrē tikai viena veida decentralizētās kanalizācijas sistēmas – rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru kopējā darbības jauda pārsniedz 5m3/dnn.

Kā es zināšu, ka mana DKS ir reģistrēta?

Pēc reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas un DKS iekļaušanas reģistrā, tās īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiks izsniegts Paziņojums par reģistrāciju. Paziņojumā ir norādīts sistēmas reģistrācijas datums, kārtas Nr. un prasības turpmākai sistēmas ekspluatācijai, t.i., tiek noteikts minimālais sistēmas iztukšošanas reižu skaits gadā.

Kā samazināt sistēmai noteikto minimālo izvešanas reižu skaitu?

Sākotnēji jāsaprot, ka pamatā viss ir atkarīgs no īpašumā uzstādītās DKS veida, jo katram no tiem izvešanas reižu skaits tiek noteikts nedaudz atšķirīgi.
Rūpnieciski ražotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gadījumā visu pamatā ir ražotāja noteiktās prasības, pamatojoties uz kurām tad arī reģistra uzturētājs nosaka minimālo iekārtas iztukšošanas reižu skaitu gadā. Pārsvarā gadījumu izvešana veicama 1-2 reizes gadā, paralēli tam veicot arī sistēmas apkopi, kas ir būtiski, lai nodrošinātu iekārtas atbilstošu darbību. Šādu iekārtu gadījumā izvešanas reižu skaitu samazināt ir praktiski neiespējami, jo tas var apdraudēt sistēmas kopējo veiktspēju.

Septiķa gadījumā, izvešanas reižu noteikšanai tiek izmantota vai nu iekārtas tehniskā dokumentācija vai atbilstoša komersanta izsniegts apliecinājums par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumiem tās turpmākai ekspluatācijai. Izvešanas biežums 1-2 reizes gadā, atkarībā no sistēmas tilpuma, patērētāju skaita un izmantošanas biežuma. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķiem ir 1 reize gadā.

Nosakot notekūdeņu krājtvertņu izvešanas biežumu, tik ņemti vērā daudzi faktori, t.sk., patērētāju skaits, sistēmas izmantošanas biežums, ūdens patēriņš konkrētajā nekustamajā īpašumā, sistēmas tilpums, u.c., tādēļ šādu sistēmu īpašniekiem ir īpaši svarīgi korekti aizpildīt reģistrācijas iesniegumu. Tieši notekūdeņu krājtvertņu īpašniekiem tiek noteikts vislielākais notekūdeņu izvešanas reižu skaits gadā, kas var sasniegt pat tādas prasības, ka sistēmas iztukšošana jāveic reizi mēnesī, bet dažkārt pat biežāk. Šādos gadījumos, iesakām izvēlēties vienu no zemāk minētajiem risinājumiem:

 1. ūdens patēriņa mēraparāta uzstādīšana (ātrākais un lētākais risinājums), kas var nedot gaidīto rezultātu ilgtermiņā;
 2. kanalizācijas sistēmas veida maiņa.

Kas notiek tālāk, vai kādas darbības jāveic pēc sistēmas reģistrācijas?

Veicamās darbības būtiski nemainās - jāveic un jānodrošina atbilstoša sistēmas ekspluatācija, ievērojot ražotāja noteiktās prasības, sekojot līdzi sistēmas darbībai un nepieļaujot kanalizācijas notekūdeņu noplūšanu gruntī vai apzinātu novadīšanu tam nepiemērotās vietās. Ja sistēmas darbībā konstatētas neatbilstības (nepietiekama vidē novadāmo notekūdeņu attīrīšana – rūpnieciski ražotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un septiķu gadījumā, gruntsūdeņu ieplūšana DKS sistēmā vai neattīrītu notekūdeņu infiltrācija gruntī, smaku izplatība, u.tml.) un tās nav iespējams novērst, veicot esošās sistēmas apkopi vai remontu, īpašnieka pienākums ir pieslēgt īpašumu pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, kur tas ir tehniski iespējams, vai izbūvēt normatīvajiem aktiem atbilstošu decentralizētās kanalizācijas sistēmu. Jomu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam līdz 2021. gada 31. decembrim jānodrošina DKS atbilstība vides aizsardzības prasībām, kā arī tā jāapsaimnieko atbilstoši visām izvirzītajām prasībām. Ja šajā termiņā decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība minētajām prasībām nav nodrošināta un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir līdz 2023. gada 31. decembrim ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Papildus pienākums, kas saistīts ar sistēmas reģistrāciju, ir prasība ievērot Paziņojumā par reģistrāciju noteikto minimālo sistēmas iztukšošanas reižu skaitu gadā, izvēloties šo pakalpojumu sniegšanai tikai tādus komersantus, kas Salaspils novadā ir tiesīgi sniegt šādus pakalpojumus (skatīt sadaļu “Kas var sniegt asenizācijas pakalpojumus un kur iegūt šādu informāciju?”). Kā apliecinājums par noteikto prasību izpildi, DKS īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam līdz katra nākamā kalendārā gada 1. martam jāiesniedz reģistra uzturētājam asenizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro gadu. Skaidrojot - par 2020.gadā veiktajām sistēmas izvešanas reizēm, apliecinoši dokumenti bija jāiesniedz līdz 2021.gada 1.martam. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas pierādošo dokumentāciju var kalpot noslēgts līgums par decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti. Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām nākotnē, atgādinām, ka par katru veiktu asenizācijas pakalpojumu un sistēmas apkopi ir jāsaņem apliecinājums, pamatā Pieņemšanas – nodošanas akts, kas jāiesniedz reģistra uzturētājam. Tāpat jāatceras, ka pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti jāglabā vismaz divus gadus.

Vai jāslēdz līgums par DKS apkopēm un izvešanu?

Sākotnēji vēlamies skaidrot, ka īpašumā esošas kanalizācijas sistēmas reģistrēšana DKS reģistrā nekādā mērā nav uzskatāma par noslēgtu līgumu ar Pašvaldības SIA “Valgums-S” par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu.

Asenizācijas līguma noslēgšana, saistošo noteikumu kontekstā, nav izvirzīta kā obligāti izpildāms nosacījums. Tā ir viena un pilnībā brīvprātīga alternatīva, kas var tikt izmantota kā apliecinājums par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu. Turklāt, šajā jautājumā īpašnieks pats izvēlas sev tīkamāko pakalpojuma sniedzēju, ja tomēr tiek pieņemts lēmums par līguma slēgšanu. Tomēr slēdzot asenizācijas līgumu ar konkrētu pakalpojuma sniedzēju, klientam jārēķinās ar zināmām saistībām, kas var izrietēt no noslēgtā līguma nosacījumiem, tādējādi būtībā pat ierobežojot klienta brīvu izvēli nākotnē. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, ja īpašumā izbūvēta/izvietota krājtvertne, kuras apkopi un iztukšošanu var veikt jebkurš asenizācijas pakalpojumu sniedzējs. Nedaudz sarežģītāka situācija ir gadījumos, kad jāapkalpo rūpnieciski ražotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un septiķi. Abām no minētajām sistēmām, ražotājs var būt izvirzījis noteiktas prasības, kas jāievēro pie sistēmas iztukšošanas un apkopes veikšanas, tādēļ šo sistēmu gadījumā iesakām izvēlēties darbu veikšanai atbilstošus un kompetentus asenizācijas pakalpojumu veicējus. Jebkurā no situācijām, pirms pakalpojuma pieteikšanas un saņemšanas, lūdzam sistēmu īpašniekus pārliecināties, vai izvēlētais komersants ir reģistrējies Salaspils novada domes uzturētajā asenizatoru reģistrā, jo tikai tādi komersanti ir tiesīgi sniegt asenizācijas pakalpojumus Salaspils novada administratīvajā teritorijā.

Kas var sniegt asenizācijas pakalpojumus un kur iegūt šādu informāciju?

Notekūdeņus un nosēdumus no Salaspils novada administratīvajā teritorijā esošajām DKS var savākt un izvest tikai tāds asenizācijas pakalpojumu sniedzējs, kas šāda pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies Salaspils novada domes uzturētajā Asenizatoru reģistrā. Tikai šāds pakalpojuma sniedzējs atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam prasību minimumam un ir noslēdzis līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu. Šajā ziņā Salaspils novada iedzīvotājiem ir ļoti veicies, jo Salaspils ir viena no tām pašvaldībām, kurā ir daudz šo reģistrēto pakalpojuma sniedzēju. Aktuālā informācija par asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem pieejama domes uzturētajā reģistrā (sadaļa “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji”).

Kas notiks, ja nereģistrēšu savu DKS?

Salaspils novada domes saistošajos noteikumos Nr.5/2018 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā” noteikta atbildība par šo noteikumu neievērošanu. Saistošo noteikumu neievērošana uzskatāma par administratīvo pārkāpumu, ko izskata Administratīvā komisija, kas, izvērtējot konstatēto pārkāpumu, pieņem lēmumu par piemērojamā soda veidu un apmēru. Minētā normatīvā akta 30.punkts paredz, ka par noteikumos noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām (350eiro), bet juridiskām personām līdz 280 naudas soda vienībām (1400eiro). Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs amatpersonu noteiktajā termiņā vai pēc administratīvā soda uzlikšanas par notekūdeņu novadīšanu šim nolūkam neparedzētās vietās, administratīvo pārkāpumu turpina un to nenovērš, reģistra uzturētājs ir tiesīgs noslēgt vai likvidēt notekūdeņu izvadus. Svarīgi apzināties, ka piemērotais administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

Kontakti

 • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
 • E-pasts : info@valgums.eu
 • Tālrunis : 67944692