Kā pieslēgties?

Pieslēgšanās kārtība Pašvaldības SIA "Valgums-S" centralizētajām ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmām Salaspils novadā

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri jaunu būvniecību var ierosināt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS https://bis.gov.lv/lv), kur tiek uzkrāti dati par būvniecības procesu, sākot no būvniecības ieceres līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Zemāk sniegtā informācija ir būvniecības procesa atsevišķa daļa, kas Būvniecības ieceres ierosinātājam (turpmāk – Būvniecības ierosinātājam) ir saistoša un jāievēro centralizētā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēguma izbūvei Salaspils novadā.

Būvniecības ieceres dokumentācija un būvdarbi veicami atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likuma prasībām un uz minētā tiesību akta pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.18/2015 "Par inženiertīklu un transporta infrastruktūras aizsardzību Salaspils novadā" un Nr.20/2020 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salaspils novadā", Pašvaldības SIA "Valgums-S" tehniskajiem noteikumiem.

Centralizēto sadzīves kanalizācijas tīklu karte Centralizēto ūdensapgādes tīklu karte

 1. Būvniecības ierosinātājs (objekta īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pilnvarotā persona) tehniskos noteikumus pieprasa, aizpildot Pašvaldības SIA "Valgums-S" izstrādātu veidlapu "Tehnisko noteikumu pieprasījums fiziskām personām" vai "Tehnisko noteikumu pieprasījums juridiskām personām". Ja tehnisko noteikumu pieprasījums tiek veikts Būvniecības informācijas sistēmā BIS, tad aizpildītu Tehnisko noteikumu pieprasījuma veidlapu sistēmā iesniedz kā papildus datni.
 2. Tehnisko noteikumu pieprasījuma pielikumā jāpievieno:
  • Zemesgrāmatas apliecības kopija;
  • Zemes gabala robežu plāna kopija;
  • Pilnvaras kopija, ja iesniedzējs nav zemes gabala īpašnieks. Ja īpašumam ir vairāki īpašnieki, iesniegumu aizpilda un paraksta visi zemes gabala īpašnieki vai uz pilnvaras pamata visu īpašnieku pilnvarotais pārstāvis;
  • Grafiskais materiāls - objekta novietojuma skice, norādot esošo vai plānoto ūdensvada ievada un kanalizācijas izvada atrašanās vietu.
 3. Aizpildītu Tehnisko noteikumu pieprasījumu ar pielikumiem var iesniegt:
  • Būvniecības informācijas sistēmā BIS;
  • Parakstītu iesniegumu nosūtot pa pastu, adresējot to Pašvaldības SIA "Valgums-S", Miera ielā 26a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169, vai ievietojot pasta kastītē pie biroja ieejas durvīm iepriekš norādītajā adresē;
  • Elektroniska dokumenta veidā, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, nosūtot to uz elektronisko pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
  4. Pašvaldības SIA "Valgums-S" mēneša laikā bez maksas sagatavo un izsniedz Tehniskos noteikumus, kuros norāda iespējamās pieslēguma vietas, tīklu projektēšanas, izbūves un nodošanas ekspluatācijā nosacījumus, un citu saistīto informāciju.

Būvniecības ierosinātājs pasūta zemes gabala uzmērīšanu jeb topogrāfisko plānu, ko izstrādā sertificēts mērnieks vai licencēts uzņēmums. Mērniekam izstrādātais Topogrāfiskais plāns ir jāsaskaņo ar visiem inženierkomunikāciju turētājiem. Saskaņotu Topogrāfisko plānu jāiesniedz Salaspils novada būvvaldē, kas ir augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturētājs Salaspils novadā.

Pieslēguma būvprojektu centralizētajām ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmām izstrādā uz Topogrāfiskā plāna pamata, izstrādājot atsevišķu Apliecinājuma karti vai Inženiertīkla pievada novietojuma plānu. Topogrāfiskā plāna izstrāde ir neatkarīga no tehnisko noteikumu izstrādes, un ir veicama līdz projektēšanas uzsākšanai.

Būvniecības ierosinātājs (objekta īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pilnvarotā persona), balstoties uz izsniegtiem Tehniskiem noteikumiem, izstrādāto Topogrāfisko plānu un spēkā esošiem normatīviem aktiem, nodrošina Būvniecības ieceres ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas pieslēguma būvprojekta izstrādi - Apliecinājuma kartes vai Inženiertīkla pievada novietojuma plāna veidā. Pieslēguma būvprojektu izstrādā atbilstošā jomā sertificēts būvspeciālists vai licencēts būvkomersants.

Apliecinājuma karti izstrādā šādos gadījumos:

 • ja paredzēts veikt otrās vai trešās grupas inženierbūves būvniecību vai pārbūvi;
 • ja pieslēguma izbūve skar pašvaldības objektu vai teritoriju;
 • ja pieslēguma izbūve veicama ielu sarkano līniju robežās;
 • ja būvniecības ierosinātājs nav zemes vai būves īpašnieks;
 • ja pieslēguma izbūve skar citus (blakus) īpašumus;
 • ja pieslēguma izbūve skar citu inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas un/vai nepieciešama to šķērsošana.

Pēc Apliecinājuma kartes izstrādes, izstrādātājs nodrošina tās iesniegšanu BIS sistēmā un saskaņošanu ar komunikāciju turētājiem, t.sk. Salaspils novada domes Tehnisko daļu. Kad komunikāciju turētāji būvprojektu ir saskaņojuši, tas tiek iesniegts Salaspils novada būvvaldē. Pēc projekta izskatīšanas un akceptēšanas, Būvvalde veic atzīmi par Projektēšanas nosacījumu izpildi.

Inženiertīkla pievada novietojuma plānu izstrādā šādos gadījumos:

 • ja Pašvaldības SIA "Valgums-S" ir akceptējusi pievadu izbūvi pamatojoties uz Inženiertīkla pievada novietojuma plānu;
 • ja jauna inženiertīkla pievada būvniecība, ierīkošana, nojaukšana vai pārbūve notiks viendzīvokļa dzīvojamās ēkas pieguļošā zemes gabala robežās;
 • Inženiertīklu pievadu izbūves darbi neskar citu ārējo inženiertīklu aizsargjoslas un līdz viendzīvokļa dzīvojamās ēkas pieguļošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars.

Inženiertīkla pievada novietojuma plāns ir saskaņojams ar zemes gabala īpašnieku (tiesisko valdītāju) un pakalpojuma sniedzēju Pašvaldības SIA "Valgums-S". Vienu Inženiertīkla pievada novietojuma plāna eksemplāru būvniecības ierosinātājs iesniedz Pašvaldības SIA "Valgums-S". Par plānotiem objekta pieslēguma būvdarbiem, kas veicami uz saskaņotā Inženiertīkla pievada novietojuma plāna pamata, pakalpojumu sniedzējs informē Salaspils novada būvvaldi.

 1. Apliecinājuma kartē iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un Būvniecības ierosinātājs var plānot, kas un kad nodrošinās pieslēguma izbūvi.
 2. Ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Apliecinājuma karte, tad Būvniecības ierosinātājs izvēlas un slēdz līgumu ar atbilstošu sertificētu būvspeciālistu vai būvkomersantu, kas var veikt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu vai pievadu izbūvi. Lai uzsāktu būvdarbus, Būvniecības ierosinātājam vai Būvdarbu veicējam nepieciešams no Salaspils novada būvvaldes saņemt "Rakšanas darbu atļauju", iesniedzot attiecīgu pieprasījuma iesniegumu. Papildus informācija pieejama Salaspils novada būvvaldes mājaslapā: https://salaspils.lv/lv/buvvalde.
 3. Pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas Būvvalde BIS sistēmā izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 4. Būvdarbus saviem spēkiem var veikt Būvniecības ierosinātājs, ja:
  • līdz viendzīvokļa dzīvojamās ēkas pieguļošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars;
  • inženiertīkla pievada būvniecība vai pārbūve notiks viendzīvokļa dzīvojamās ēkas pieguļošā zemes gabala robežās;
  • inženiertīkla pievada būvdarbi neskars citu ārējo inženiertīklu aizsargjoslas.
 5. Neatkarīgi no tā vai būvdarbi veicami ar Būvvaldes izsniegto rakšanas darbu atļauju, vai bez tās, centralizēto ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmu tīklu vai pievada būvniecību Būvdarbu veicējs saskaņo ar Pašvaldības SIA "Valgums-S", aizpildot un iesniedzot pieteikumu "Būvuzņēmēja pieteikums būvdarbu veikšanai centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu aizsargjoslās".
 6. Pieteikumu "Būvuzņēmēja pieteikums būvdarbu veikšanai centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu aizsargjoslās" var iesniegt:
  • parakstītu iesniegumu nosūtot pa pastu, adresējot to Pašvaldības SIA "Valgums-S", Miera ielā 26a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169, vai ievietojot pasta kastītē pie biroja ieejas durvīm iepriekš norādītajā adresē;
  • elektroniska dokumenta veidā, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, nosūtot to uz elektronisko pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
 7. Pēc pieteikuma "Būvuzņēmēja pieteikums būvdarbu veikšanai centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu aizsargjoslās" saņemšanas, Pašvaldības SIA "Valgums-S" to izskata un, ja iesniegumā ir norādīta un pievienota visa nepieciešamā informācija, apstiprinātu rakšanas atļauju izsniedz Būvdarbu veicējam. Saskaņā ar atļaujā minēto, Būvdarbu veicējs, ne vēlāk kā 3 dienas pirms rakšanas darbu uzsākšanas objektā, sazinās un piesaka Pašvaldības SIA "Valgums-S" pārstāvja ierašanos inženierkomunikāciju uzrādīšanai.
 8. Būvdarbu veicējs veic visus sagatavošanās darbus un nepieciešamos organizatoriskos pasākumus kā būvlaukumā tā arī ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba aizsardzību būvlaukumā un būvniecības ieceres teritorijā, nodrošina tehniskajos noteikumos izvirzīto prasību izpildi. Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.
 9. Tīklu būvniecība un komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve tiek veikta atbilstoši saskaņotam būvprojektam, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Salaspils novada saistošajiem noteikumiem un Pašvaldības SIA "Valgums-S" tehniskajiem noteikumiem.
 10. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
 11. Brīdī, kad Būvdarbu veicējs vēlas pieslēgties Pašvaldības SIA "Valgums-S" ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem vai uz nekustamā īpašuma robežas esošiem pievadiem, tiek atkārtoti izsaukts uzņēmuma pārstāvis, jo pieslēgumu tīkliem drīkst veikt tikai Pašvaldības SIA "Valgums-S" pārstāvja klātbūtnē. Vienlaikus Būvdarbu veicējs nodrošina izbūvēto ūdensapgādes tīklu hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju un skalošanu, kā arī izbūvēto ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīklu uzrādīšanu, pirms to tranšeju aizbēršanas.
 12. Komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu un plombēšanu Būvniecības ierosinātājs piesaka, zvanot uz tālruni 67944694 vai ierodoties Miera ielā 26a, Salaspilī.
 13. Pieslēguma izbūvi centralizētajām ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmām apliecina Pašvaldības SIA "Valgums-S" pārstāvis, sastādot Aktu par objekta pieslēgšanu pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. Ja apsekošanas laikā konstatētas nepilnības un defekti, tiek sastādīts apsekošanas akts ar konstatēto nepilnību un novēršamo defektu sarakstu.

 1. Kad centralizētie ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkli ir izbūvēti, Būvniecības ierosinātājs nodrošina inženierbūves novietojuma izpildmērījuma sagatavošanu, ko izstrādā sertificēts mērnieks vai licencēts uzņēmums.
 2. Izbūvētos centralizētās ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīklus pieņem ekspluatācijā, ja būvdarbi veikti atbilstoši saskaņotam Būvprojektam un tehnisko noteikumu prasībām, un, ja pakalpojumu sniedzējam Pašvaldības SIA "Valgums-S" un citiem inženierkomunikāciju turētājiem nav iebildumu būves nodošanai ekspluatācijā, par ko liecina inženierkomunikāciju turētāja izsniegts atzinums. Pakalpojumu sniedzēja Pašvaldības SIA "Valgums-S" atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, tiek izsniegts pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas un Pašvaldības SIA "Valgums-S" pārstāvja sastādītā apsekošanas akta par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas komunikāciju bojājumu neesamību. Iesniegumam nepieciešams pievienot inženierbūves novietojuma izpildmērījumu (.dwg formātā).
 3. Ja būvdarbi veikti uz Apliecinājuma kartes pamata, tad pēc būvdarbu pabeigšanas Būvniecības ierosinātājs iesniedz Salaspils novada būvvaldē apliecinājuma kartes II daļu, kurai pievieno šādus dokumentus:
  • inženierbūves novietojuma izpildmērījumu;
  • inženierkomunikāciju turētāju atzinumu par inženiertīkla gatavību ekspluatācijai.
 4. Pozitīva būvniecības procesa noslēguma gadījumā, Salaspils novada būvvalde izdara atzīmi par būvdarbu pabeigšanu un izsniedz Aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.
 5. Ja būvdarbi veikti uz Inženiertīkla pievada novietojuma plāna pamata, tad pēc būvdarbu pabeigšanas Būvniecības ierosinātājs iesniedz inženierbūves novietojuma izpildmērījumu (.dwg formātā) gan pakalpojumu sniedzējam, gan Salaspils novada būvvaldei, kas ir augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturētājs Salaspils novadā. Pozitīva būvniecības procesa noslēguma gadījumā Pašvaldības SIA "Valgums-S" pārstāvis sastāda Aktu par objekta pieslēgšanu pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem.
 6. Ūdenssaimniecības pakalpojumi objektā tiek nodrošināti, ja:
  • Pakalpojuma sniedzējs ir atzinis, ka centralizēto ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīklu pievadi ir derīgi ekspluatācijai, ko apliecina izsniegts atzinums vai Akts par objekta pieslēgšanu pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem;
  • objektā ir izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, un uzstādīts Pakalpojumu sniedzēja komercuzskaites mēraparāts;
  • objekta īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pilnvarotā persona ir noslēgusi Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līgumu. "Iesniegums līguma noslēgšanai fiziskai personai" vai "Iesniegums līguma noslēgšanai juridiskai personai".
 7. Pēc visu augstāk uzskaitīto formalitāšu sakārtošanas un attiecīga ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noslēgšanas, objektā drīkst pilnvērtīgi lietot centralizētos ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas pakalpojumus.

 

Kontakti

 • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
 • E-pasts : info@valgums.eu
 • Tālrunis : 67944692