Ūdensapgāde

Ūdensvada izbūve Salaspilī iesākta pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās, kā arī septiņdesmito gadu beigās.

Pilsētā bija četras neatkarīgas ūdensapgādes sistēmas, kuru kopējo maģistrālo ūdensapgādes tīklu garumu bija 16,7 km. Pēc projekta "Ūdenssaimniecības attīstības projekts Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, I. kārta" īstenošanas, tika apvienotas neatkarīgās ūdensapgādes sistēmas vienotā sistēmā un paplašināti ūdensapgādes tīkli, kopējais pilsētas maģistrālo ūdensvada tīklu garums palielinājās un sasniedza 29,605 km.

Ūdensvadu caurules izbūvētas no ķeta un tērauda, jaunākās caurules ir no plastmasas. Daļa ķeta cauruļvadu savu ekspluatācijas laiku ir nokalpojuši un to tehniskais stāvoklis ir slikts.

Arī plastmasas vecās caurules nepilda kvalitatīvi ūdens piegādes funkcijas. Aptuveni 40% no kopējā plastmasas ūdensvada cauruļvadiem izbūvēti pirms vairāk nekā 20 gadiem un gruntsūdeņu līmeņa izmaiņu rezultātā ir deformētas, kā rezultātā regulāri cauruļvados rodas ūdens noplūdes.

Pašvaldības SIA "Valgums-S" ūdensapgādes tīklu apkalpojošais personāls regulāri veic tīklu apsekošanu un nodrošina tehnisko bojājumu novēršanu, tāpēc ūdensapgādes tīkli arī vecajos posmos apmierinoši pilda savas funkcijas. Tomēr nepieciešama veco, nolietoto ūdensvadu rekonstrukcija, kā arī ūdensapgādes tīklojuma paplašināšana.

Ūdensapgādes tīklos pa visu pilsētu ir uzstādīti ugunsdzēsības hidranti, kas nodrošina pilsētas ārējās ugunsdzēsības prasību ievērošanu. Hidranti ir pārbaudīti un 2009. gadā nomainīti tie, kas nedarbojās, tāpēc šobrīd panākta atbilstība ugunsdzēsības normatīvajām prasībām.

Salaspilī ir 12 ūdensapgādes urbumi: 9 urbumi Ķesterciema ūdens ņemšanas vietā (nodrošina ūdens resursus visai Salaspils pilsētai), 1 urbums NAI ūdensapgādei un 2 urbumi LZA rajonā, kuriem ir rezerves ūdens ieguves avotu funkcijas.

Vides stāvokļa uzlabojumi Salaspilī un Saulkalnē ir panākti projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" ietvaros, kura rezultātā Salaspilī un Saulkalnē tika veikti vairāki būtiski uzlabojumi ūdenssaimniecības attīstībā (Ūdenssaimniecības attīstības projekts Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, I. kārta). Minētā projekta ietvaros tika uzbūvētas dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas, veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, artēzisko urbumu sakārtošana u.c. pasākumi. Ūdens resursu aizsardzībā nozīmīga ir bijusi veco, slēgto urbumu tamponēšana. Aiztamponēti 5 vecie urbumi, līdz ar to novērsta potenciālā pazemes ūdeņu piesārņošanās iespēja.

Salaspils aglomerācijā darbojas vairāki privāti urbumi, kuri nodrošina centralizētu ūdens piegādi tajās teritorijās, kurās nav pieejami pilsētas centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi. Šie urbumi ir izbūvēti atbilstoši zemesgabalu detaļplānojumiem, tos apsaimnieko īpašnieki. Izstrādājot ilgtermiņa investīciju programmu, ir izvērtēta šo teritoriju ūdensapgādes sistēmas pieslēgšana pilsētas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

Sīkāka informācija par ūdens cietību Salaspils novadā.

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692