Atklāta izsole par transportlīdzekļa pārdošanu

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valgums - S” organizē atklātu izsoli par transportlīdzekļa pārdošanu.

Izsoles priekšmets – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Valgums - S” valdījumā esošs transportlīdzeklis - vieglā pasažieru automašīna RENAULT KANGOO, valsts reģistrācijas Nr.KJ658, izgatavots 2016.gadā.

Izsolāmās mantas apskates vieta un laiks - Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils novads, līdz 2022. gada 20.jūnija plkst. 16:00, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 29482361.

Pieteikumu reģistrācija - Izsoles vietā, 2022. gada 21.jūnijā no plkst.10:50.

Izsoles norises vieta – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Valgums - S” birojs, Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169.

Izsoles norises laiks – 2022. gada 21.jūnijā, plkst.11:00.

Izsoles sākumcena – 5100,00 EUR (pieci tūkstoši viens simts euro,00 centi), tai skaitā PVN, izsoles solis augstāk solīšanai tiek noteikts 100,00 EUR.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda sabiedrības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 510,00 EUR (pieci simti desmit euro,00 centi).

Izsoles veids - mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Samaksas kārtība - Izsoles uzvarētājs nosolīto cenu, atskaitot no tās iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, norādot izsoles priekšmetu, par kuru tiek maksāts.

Izsoles noteikumi

Novērtēšanas akts

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692