Atklāta otrā atkārtota izsole par transportlīdzekļa pārdošanu

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valgums - S” organizē atklātu otro atkārtoto izsoli par transportlīdzekļa pārdošanu.

MAN16 220

Izsoles priekšmets – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Valgums - S” valdījumā esošs transportlīdzeklis – kravas cisterna MAN 16 220, valsts reģistrācijas Nr.FJ2823, izgatavots 1988.gadā.

Izsolāmās mantas apskates vieta un laiks - Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils novads, līdz 2023.gada 15.novembra plkst. 16:00, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 29482361.

Pieteikumu reģistrācija - Izsoles vietā, 2023.gada 16.novembrī no plkst.9:50.

Izsoles norises vieta – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Valgums - S” birojs, Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169.

Izsoles norises laiks – 2023.gada 16.novembrī, plkst.10:00.

Izsoles sākumcena – 5 600,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti euro, 00 centi), tai skaitā PVN, izsoles solis augstāk solīšanai tiek noteikts 100,00 EUR.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda sabiedrības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 560,00 EUR (pieci simti sešdesmit euro, 00 centi).

Izsoles veids - mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Samaksas kārtība - Izsoles uzvarētājs nosolīto cenu, atskaitot no tās iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, norādot izsoles priekšmetu.

Atkārtotās izsoles noteikumi

Transportlīdzekļa vērtējums

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692