Privātuma politika

Privātuma politika

Pašvaldības SIA “Valgums-S” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

Pašvaldības SIA “Valgums-S” reģistrācijas numurs: 40003369018, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Miera iela 26A, LV-2169, tālrunis 67944692, mājaslapa https://www.valgums.eu (turpmāk – Pārzinis un/vai “mēs”).

Ja Jums rodas jautājumi par personas datu apstrādi, aicinām Jūs sazināties ar mums rakstot e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Personāla vadība, tai skaitā personāla atlase; darba līguma noslēgšana un izpilde; darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana; grāmatvedības un lietvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana); darbinieku sociālo labumu nodrošināšana (veselības apdrošināšanas organizēšana); darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole, arhivēšana.
Saimnieciskās darbības līgumu slēgšana un izpilde, noslēgto līgumu izpildes kontrole.
Administratīvās darbības nodrošināšana, tai skaitā: tiesisko attiecību nodibināšana, grozīšana, izpilde, izbeigšana; īpašuma aizsardzības un drošības nodrošināšana (videonovērošanas sistēmu uzturēšana); sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām, t. sk. sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana.
Iepirkumu organizēšana, pieteikumu izvērtēšana un uzvarētāju noteikšana, rezultātu publiskošana, Līguma noslēgšana ar iepirkumu uzvarētājiem un citi līgumi, noslēgto līgumu izpildes kontrole.
Pārziņa tēla popularizēšana.

PERSONAS DATU DROŠĪBA

Pārzinis aizsargā datu subjekta datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, pārzinis pielieto mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un organizatoriskās prasības, tai skaitā, izmantojot ugunsmūrus, kā arī šifrēšanu ar standartu SSL.
Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.
Pārzinis rūpīgi pārbauda visus apstrādātājus un apakšapstrādātājus, kas pārziņa vārdā apstrādā datu subjekta datus; pārzinis izvērtē, vai tiek pielietoti atbilstoši drošības pasākumi, vai datu apstrāde notiek tā, kā pārzinis to ir deleģējis, vai tā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un datu aizsardzības prasībām un standartiem.
Apstrādātājiem un apakšapstrādātājiem nav tiesību apstrādāt pārziņa datus saviem nolūkiem.

AUTOMATIZĒTA LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN PROFILĒŠANA

Pārzinis neapstrādā datu subjekta datus, izmantojot profilēšanu un automatizētus lēmumus.

TREŠĀS PUSES

Pārzinis nenodos personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai pakalpojuma īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās puses sniegtu pienācīgas garantijas attiecībā uz personu datu aizsardzību un datu konfidencialitāti. Pārzinis pēc nepieciešamības un līguma satura var nodot personas datus piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz pārzinim pakalpojuma sniegšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību.
Pārzinis pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka neparedzētos gadījumos, ja personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.
Pārzinis apņemas nenodot personas datus organizācijām vai jebkādai citai personai, kurai nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus: datu subjekts ir devis savu rakstveida piekrišanu; nodošana ir nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumu klientam; nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs; nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no pārziņa par to, vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem personas datiem.
Nepieciešamības gadījumā datu subjekts ir tiesīgs grozīt, papildināt vai labot savus personas datus, kas par viņu tiek apstrādāti.
Datu subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz pārziņa likumīgajām interesēm, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu apstrādi.
Noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu glabāšanas termiņu.
Datu subjektam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam personas datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, kurus datu subjekts iesniedzis pats.
Ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

DATU GLABĀŠANAS LAIKS

Kamēr nav beidzies spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais termiņš.
Kamēr ir spēkā saistības.
Kamēr ir spēkā līgums.
Kamēr tas ir nepieciešams, lai īstenotu un aizsargātu pārziņa leģitīmas intereses.
Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana.
Iestājoties vienam no iepriekšminētajiem apstākļiem, visi personas dati tiks dzēsti vai anonimizēti.

CITI NOTEIKUMI

Pārzinis ir tiesīgs veikt papildinājumus šajā Privātuma politikā. Privātuma politika ir pieejama Pārziņa mājas lapā https://www.valgums.eu/index.php/privatuma-politika

 

Kontakti

  • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
  • E-pasts : info@valgums.eu
  • Tālrunis : 67944692