Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta" ir noslēdzies

Līdz ar Saulkalnes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā, noslēdzies arī Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta", Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/006.

 

Pašvaldības SIA "Valgums-S" informē, ka šī gada 23.jūlijā Salaspils novada Būvvalde izsniegusi Aktu Nr.15 00048 0801 231 par Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu, sadzīves kanalizācijas sūņu staciju (kods 125101) KSS-13 un KSS-14 rekonstrukciju ar piebraucamo ceļu izbūvi un teritorijas labiekārtošanu Saulkalnē, Salasils pagastā, Salaspils novadā. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi Saulkalnē, II kārta 1. etaps, 2.etaps un 3.etaps” pieņemšanu ekspluatācijā, līdz ar ko noslēdzies arī Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta". Kopumā projekta līguma "Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Saulkalnē, II kārta" ietvaros paveikts sekojošais:

 • Izbūvēti un rekonstruēti 1397,66m ūdensapgādes tīklu;
 • Izbūvēti un rekonstruēti 619,14m sadzīves kanalizācijas tīklu;
 • Rekonstruētas 2 sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas, kas paredzētas sadzīves kanalizācijas novadīšanai no Saulkalnes uz Salaspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

suknu stacija

Augstāk minētos darbus,  uz 2014.gada 24.jūlija līguma pamata, veica SIA "Koger Vide", par kopējo summu 371234.00 EUR, bez PVN. Paveikto darbu izpildes uzraudzību nodrošināja SIA "Geo Consultants" speciālisti.

Apkopojot projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta" ietvaros paveikto, norādāmi sekojoši svarīgākie punkti:

 • Civiltiesiskais līgums par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta" īstenošanu starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgo iestādi un Pašvaldības SIA "Valgums-S" kā Finansējuma saņēmēju noslēgts 2011.gada 7.jūlijā. Projekta realizācijai apstiprinātās kopējās izmaksas – 6511592.99 EUR. Projekta īstenošanas termiņš noteikts līdz 2015.gada 30.decembrim.
 • Projekta ietvaros noslēgti divi pakalpojuma līgumi, divi būvdarbu līgumi un viens būvuzraudzības līgums.
 • Projekta sagatavošanas etapā noslēgti 2 pakalpojuma līgumi: viens par "Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi", kuru veica SIA "Profin" par kopējo summu 12522.79EUR, bez PVN un otrs par "Priekšprojekta un tehnisko specifikāciju sagatavošanu", kuru realizēja SIA "Lakalme" par kopējo summu 64996.78EUR, bez PVN.
 • Līguma "Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Salaspilī, II kārta" realizāciju, saskaņā ar 2013.gada 4.jūlijā noslēgto līgumu, veica SIA "MONUM" (SIA "Siltums Jums") par kopējo summu 4792873.08 EUR, bez PVN. Būvdarbi tika veikti sekojošās Salaspils pilsētas ielās: Meldru iela, Smilgu iela, Bērzu iela, Kastaņu iela, Akāciju iela, Pīlādžu iela, Jasmīnu iela, Miera iela, Priežu iela, Biologu iela, Stacijas iela un Kluba iela, Budeskalnu iela, Saulkalnes iela, Pumpura iela, Lakstīgalu iela, Ievu iela un Zviedru iela. Kopumā izbūvēti un rekonstruēti 17327.90m ūdensvada un 13396.12m sadzīves kanalizācijas tīklu, kā arī rekonstruētas 2 sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Objekts nodots ekspluatācijā 2015.gada 10.aprīlī.
 • Otrs būvdarbu līgums "Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Saulkalnē, II kārta" noslēgts 2014.gada 24.jūlijā ar SIA "Koger Vide" un šī līguma ietvaros veiktie būvdarbi pabeigti un nodoti ekspluatācijā 2015.gada 23.jūlijā.  

  Abu būvdarbu uzraudzību nodrošināja SIA "Geo Consultants" 2013.gada 11.novembrī  noslēgtā līguma ietvaros par kopējo summu – 94763.26EUR, bez PVN.  Pašvaldības SIA "Valgums-S" pateicas visām projekta realizācijā iesaistītajām pusēm par sadarbību, savukārt Salaspils un Saulkalnes iedzīvotājiem par sapratni sakarā ar būvdarbu veikšanas laikā sagādātajām neērtībām.

 

eraf


PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA SALASPILS NOVADA SALASPILI UN SAULKALNĒ, II KĀRTA" LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PAŠVALDĪBAS SIA "VALGUMS-S".
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Kontakti

 • Adrese : Miera iela 26a, Salaspils, LV-2169
 • E-pasts : info@valgums.eu
 • Tālrunis : 67944692